Descompte de pagarés, l'alternativa més intel·ligent

 • 1

 • ENVIAMENT OPERACIÓ

  Per enviar una operació, n'hi haurà prou amb remetre fotocòpia del pagaré i la factura a info@escamilla.cat; tenint en compte que:

  - Han de ser pagarés bancaris.

  - El venciment ha de ser a un màxim dentre 90 i 120 dies.

 • ANÀLISI I RESPOSTA

  Enviada l'operació, aquesta passa al Dept. de Riscos on s'analitza al LLIURAT.

  Fet l'anàlisi, el Departament d'Administració comunicarà la viabilitat de l'operació i els costos.

 • 2

 • 3

 • SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ

  Aprovada l'operació i havent acceptat el client el preu, es sol·licitarà la següent documentació del CEDENT per redactar el contracte

  - Escriptures de constitució i poders

  - DNI de l'apoderat/administrador

  - Certificat de titularitat bancària

  - Certificat d'estar al corrent de pagament d'AEAT

  - Certificat d'estar al corrent de pagament de S.S

  A més, Escamilla sol·licitarà la conformitat del pagaré i la factura a l'empresa emissora.

 • RECEPCIÓ CONTRACTE I ABONAMENT PER TRANSFERÈNCIA

  Signat el contracte, el client ho haurà d'enviar per missatgeria a les oficines d'Escamilla. Un cop rebut i havent comprovat que es compleixen tots els requisits de signatura, es procedirà a l'abonament via transferència OMF.

 • 4